Трошкови дуга (дефиниција, формула) | Израчунајте трошкове дуга за ВАЦЦ

Колика је цена дуга (Кд)?

Трошак дуга је очекивана стопа поврата за власника дуга и обично се израчунава као ефективна каматна стопа која се примењује на обавезу предузећа. Саставни је део анализе процене с попустом, која израчунава садашњу вредност предузећа дисконтовањем будућих новчаних токова према очекиваној стопи приноса на власнике капитала и дуга.

 • Цена дуга може се утврдити пре опорезивања или након опорезивања.
 • Укупан трошак камата који је фирма настала у било којој одређеној години је њен Кд пре опорезивања.
 • Укупни трошак камата на укупан дуг који компанија користи је очекивана стопа поврата (пре опорезивања).
 • Будући да се трошкови камата могу одбити од опорезивог дохотка који резултира уштедом фирме, која је на располагању имаоцу дуга, трошак дуга након опорезивања узима се у обзир за одређивање ефективне каматне стопе у ДЦФ методологији.
 • Кд након опорезивања утврђује се нетирањем износа уштеђеног у порезу од трошкова камата.

Трошкови формуле дуга (Кд)

Формула за одређивање Кд пре опорезивања је следећа:

Трошкови дуга Пре опорезивања Формула = (Укупни настали трошкови камате / укупан дуг) * 100

Формула за утврђивање трошкова дуга након опорезивања је следећа:

Трошкови дугаПорез Формула = [(укупан настали трошак камате * (1- ефективна пореска стопа)) / укупан дуг] * 100

За израчунавање трошкова дуга предузећа треба утврдити следеће компоненте:

 • Укупни трошкови камата: Укупни трошкови камата које је предузеће направило у години дана
 • Укупан дуг: Укупни дуг на крају фискалне године
 • Ефективна пореска стопа: Просечна стопа по којој се предузеће опорезује на добит

Примери

Овде можете преузети овај Екцел образац са трошковима дуга (за процену ДЦФ-а) - Екцел образац са трошковима дуга (за вредновање ДЦФ-а)

Пример # 1

На пример, ако је фирма искористила дугорочни зајам од 100 УСД по каматној стопи од 4% п.а и обвезницу од 200 УСД по каматној стопи од 5% п.а. Трошкови дуга предузећа пре опорезивања израчунавају се на следећи начин:

(4% * 100 + 5% * 200) / (100 + 200) * 100, тј. 4,6%.

Под претпоставком ефективне пореске стопе од 30%, трошак дуга након опорезивања износи 4,6% * (1-30%) = 3,26%.

Пример # 2

Погледајмо практични пример за израчунавање трошкова дуга. Претпоставимо да се фирма претплатила на обвезницу од 1000 УСД која се отплаћује за 5 година по каматној стопи од 5%. Годишњи трошкови камата које би компанија имала би били следећи:

тј. Трошак камата који фирма плаћа за годину дана износи 50 УСД. Уштеде на порезу по ефективној пореској стопи од 30% биле би следеће:

тј. фирма је од опорезивог дохотка одбила 15 УСД. Отуда трошкови камата без пореза износе 50 до 15 америчких долара = 35 америчких долара. Трошак дуга након опорезивања израчунава се на следећи начин:

Пример # 3

За ДЦФ процену, може се размотрити утврђивање цене дуга на основу најновије емисије обвезница / зајмова које је фирма искористила (тј. Каматне стопе на обвезнице против дуга). Ово указује на ризичност фирме коју тржиште доживљава и стога је бољи показатељ очекиваних приноса имаоцу дуга.

Тамо где је доступна тржишна вредност обвезнице, Кд се може одредити од приноса до доспећа (ИТМ) обвезнице, што је садашња вредност свих новчаних токова од емисије обвезница, што је еквивалентно трошку пре опорезивања дуг.

На пример, ако је фирма утврдила да може да изда полугодишње обвезнице номиналне вредности 1000 УСД и тржишне вредности 1050 УСД, са купоном од 8% (плаћа се полугодишње) која доспева за 10 година, онда је то порески трошак дуга. Израчунава се решавањем једначине за р.

Цена обвезнице = ПМТ / (1 + р) ^ 1 + ПМТ / (1 + р) ^ 2 +… .. + ПМТ / (1 + р) ^ н + ФВ / (1 + р) ^ н

тј

Полугодишња исплата камата је

 • = 8%/2 * $1000
 • = $40

Стављајући ову вредност у горенаведену формулу добијамо следећу једначину,

1050 = 40 / (1 + р) ^ 1 + 40 / (1 + р) ^ 2 +… .. + 40 / (1 + р) ^ 20 + 1000 / (1 + р) ^ 20

Решавајући горњу формулу користећи финансијски калкулатор или екцел, добијамо р = 3,64%

Дакле, Кд (пре-порез) је

 • = р * 2 (пошто се р израчунава за полугодишње исплате купона)
 • = 7.3%

Кд (пост-порез) одређује се као

 • 7,3% * (1- ефективна пореска стопа)
 • = 7.3%*(1-30%)
 • = 5.1%.

ИТМ укључује утицај промена тржишних стопа на трошкове дуга предузећа.

Предности

 • Оптимална комбинација дуга и капитала одређује укупну уштеду предузећа. У претходном примеру, ако су обвезнице од 1000 долара коришћене у инвестицијама које ће генерирати принос већи од 4%, тада је фирма остварила добит од расположивих средстава.
 • То је ефикасан показатељ прилагођене стопе коју плаћају предузећа и на тај начин помаже у доношењу одлука о финансирању дуга / капитала. Поређење трошкова дуга са очекиваним растом прихода који је резултат капиталне инвестиције дало би тачну слику укупних приноса од активности финансирања.

Мане

 • Фирма је дужна да врати главницу позајмљену заједно са каматама. Не враћање дужничких обавеза резултира наплатом затезне камате.
 • Од фирме се такође може тражити да готовину / девизна средства издвоји за такве обавезе плаћања, што би утицало на слободне новчане токове доступне за свакодневно пословање.
 • Неплаћање дужничких обавеза негативно би утицало на укупну кредитну способност предузећа.

Ограничења

 • Калкулације не узимају у обзир друге трошкове настале због финансирања дуга, као што су трошкови осигурања кредита, накнаде итд.
 • Формула претпоставља да није дошло до промене у структури капитала предузећа током периода који се разматра.
 • Да би се разумела укупна стопа приноса имаоцима дуга, такође треба узети у обзир трошкове камата на повериоце и текуће обавезе.

Повећање трошкова дуга предузећа показатељ је повећања ризичности повезаног са њеним пословањем. Што су трошкови дуга већи, фирма је ризичнија.

Да би се донела коначна одлука о процени предузећа, требало би читати пондерисани просечни трошак капитала (који се састоји од трошкова дуга и капитала) заједно са коефицијентима процене као што су вредност предузећа и вредност капитала предузећа.