Примери финансијских извештаја (објашњење корак по корак)

Примери финансијских извештаја

Следећи пример финансијских извештаја даје преглед најчешћих финансијских извештаја. Немогуће је пружити комплет примера који се баве свим варијацијама у свакој ситуацији, јер таквих компанија има на хиљаде. Сваки пример финансијског извештаја наводи тему, релевантне разлоге и додатне коментаре по потреби

Три су главна финансијска извештаја:

 • Биланс
 • Биланс успеха
 • Извештај о токовима готовине

# 1 Пример биланса стања

Биланс стања приказује имовину, обавезе и акционарски капитал Предузећа у одређеном формату. Размотримо пример Аппле-а (консолидовани биланс стања)

Извор: Аппле.Инц

Тренутна имовина

Текућа имовина је имовина која се претвара у готовину за мање од једне године. Имовина Предузећа укључује:

 • Готовина и готовински еквиваленти: То су готовински депозити Компаније на банковном рачуну или уложени у хартије од вредности које се претварају у готовину за 1-2 дана.
 • Тржишне хартије од вредности: То су високо ликвидне хартије од вредности и могу се врло лако претворити у готовину.
 • Потраживања рачуна: Потраживања су износ који ће Компанија добити од својих купаца и очекује да ће га добити за мање од годину дана.
 • Залихе: Залихе су готова роба, сировине и добра у току која се држе код Компаније.
 • Нетрговинска потраживања од добављача: Нетрговинска потраживања од добављача укључују нетрговинске ставке Компаније са добављачима и очекује се да ће их примити за мање од годину дана.
 • Остала обртна средства: Остала обртна средства укључују средства која се не могу сабирати у горе наведеним групама. Стога се они наводе као друга обртна средства.

Стална имовина

Дуготрајна имовина је дугорочна имовина Компаније коју очекује да претвори у готовину за више од једне године:

 • Тржишне хартије од вредности у оквиру дуготрајне имовине су улагање Компаније у хартије од вредности којима се тргује на берзи и за које очекује да доспевају након годину дана.
 • Некретнине, постројења и опрема, као што и само име говори, су улагања Компаније у имовину за изградњу канцеларија, фабрика, производних чворишта или складишта и опреме која се користи за производњу производа Компаније.
 • Остала дуготрајна имовина је дугорочна имовина Компаније која се не може раздвојити у горе поменуту дуготрајну имовину.

Текуће обавезе

Текуће обавезе Компаније су обавезе које има према добављачима, банкама, инвеститорима комерцијалних записа итд. И ове обавезе доспевају за мање од годину дана.

 • Обавезе укључују плаћање које ће Компанија извршити у наредних годину дана. Ове напомене могу бити намењене добављачима или добављачима за набавку сировина и друге услуге.
 • Одложени приходи евидентирају се када је Компанија прихватила плаћање, али роба и услуге још увек нису пружени својим купцима.
 • Комерцијални запис је дужничко обезбеђење које Компанија издаје за прикупљање новца од јавности.
 • Орочени дуг је зајам који треба отплатити банкама и финансијским институцијама.
 • Остале текуће обавезе укључују обавезе Компаније, које се не укључују ни у једну од горе наведених обавеза.

Текуће обавезе

Дугорочне обавезе су обавезе које је Друштво дужно платити за више од једне године.

 • Одложени приходи од дугорочних обавеза исти су као и код краткорочних обавеза, али Предузеће ће робу и услуге пружати након годину дана.
 • Орочени дуг је дугорочни зајам који Друштво узима од банака и финансијских институција.

Акционарски капитал

Акционарски капитал укључује почетни износ који су уложили акционари Компаније и задржана добит, тј. Износ који је Компанија зарадила током година свог пословања.

# 2 Пример биланса успеха

Други финансијски извештај је извештај о добити. Даје детаље о финансијским резултатима Компаније током одређеног времена. Омогућава приход и добит коју је остварила Компанија. Размотрите доњи снимак изјаве о операцијама за Аппле Инце.

Извор:Аппле Инц

 • Нето продаја је продаја предузећа од робе коју је оно продало током године.
 • Трошкови продаје су трошкови које компанија има за производњу и продају.
 • Бруто маржа је нето продаја умањена за трошкове продаје.
 • Трошкови истраживања и развоја су трошкови које Друштво има у сврхе истраживања и развоја.
 • Продаја, општи и административни трошкови укључују трошкове маркетинга и продаје, остале трошкове попут канцеларијског материјала и остале административне трошкове потребне за вођење пословања Компаније.
 • Остали приходи су било који други приходи од продаје неке инвестиције или од камата зарађених на банкарским депозитима итд. Које Друштво остварује у периоду у коме приходује биланс успеха.
 • Резервисање за порез на доходак је порез који предузеће плаћа држави на остварени приход.
 • Нето приход је добит коју је Друштво остварило. Израчунава се одузимањем свих трошкова, пореза од износа продаје и осталих прихода.

# 3 Пример извештаја о новчаном току

Извештај о новчаним токовима укључује приливе или одливе готовине од стране Компаније током периода.

Извор: Аппле.Инц

Обухвата три врсте новчаних токова:

 • Новчани ток из пословних активности: То укључује разне ставке из којих долази до прилива или одлива готовине услед пословних активности Компаније.
 • Новчани ток од инвестицијских активности: Обухвата прилив или одлив готовине услед улагања Компаније. Ако Компанија изврши нову инвестицију, платиће одређени износ и евидентира се као одлив готовине, или ако прода своја улагања или неке инвестиционе хартије од вредности доспеју, добиће новац и евидентира се као прилив готовине.
 • Новчани ток од финансирања: Обухвата прилив или одлив готовине из финансијских активности попут издавања акција, исплате дивиденди, откупа акција, плаћања ороченог дуга или издавања комерцијалних записа итд.

Закључак

Финансијски извештаји компанија су помало сложени и повезани су са износима на финансијским извештајима који се одражавају у другом извештају у другачијем облику. Стога, током анализе учинка предузећа, сви финансијски извештаји треба да се читају и анализирају заједно. Ове изјаве одражавају различите пословне активности Компаније.